Our CDC color ranges

no.1 Kaki.                            no.10 Rose.                            no.19 Dark green olive
no.2 Natural Black.              no.11 Olive.                           no.20 Tabacco
no.3 White.                         no.12 Black.                           no.21
no.4 Brown.                         no.13 Purple dun.                   no.22 Beige
no.5 Light gray.                   no.14 Iron blue dun.                no.23 Medium brown
no.6 Dark purple.                no.15 Light dun.                      no.24 Natural dun
no.7 Yellow.                       no.16 Light blue dun.               no.25 Natural spotted gray
no.8 Lilac.                          no.17 Red.                               no.26
no.9 Rusty brown.               no.18 Salmon